ViViCall VoIP Phone

Máy điện thoại Internet là một thiết bị Internet trức tiếp cho người tiêu dụng, ngoại hình với điện thoại cố định phổ thông giống nhau. sử dụng máy điện thoại Internet không cần thông qua máy vi tính, kết nối với dây mạng sẽ thực hiện cac tính năng gọi điện thoại và nhận điện thoại như điện thoại phổ thông, rất là thuật tiện.


Dặt điểm:

  • Không cần kết nối máy tính, thuận tiện và thực tế
  • Hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp sử dụng
  • Gội điện thoại cố định và điện thoại di động trức tiếp trên toán thé giới
  • Các cuộc gọi miễn phí giữa người sử dụng của ViViCall