Tải xuống

Vui lòng tải xuống Ứng dụng ViViCall để kiểm tra cước phí quốc tế, thuận tiện và nhanh chóng!

CHI PHÍ CHI TIẾT


Vui lòng tải xuống truy vấn ứng dụng dành cho thiết bị di động đăng nhập, nhấp vào "Thêm" - "Truy vấn thuế quan quốc tế".

CallBack----Thu phí 2 chiệu A+B, kết nối thu phí, chi phí tính theo phút

FreeCall----Giữa thuê bao ViVicall gọi miễn phí

VoipCall----Thu phí một chiệu BOdoo文本图像块