Tải phiên bàn điện thoại di động 


 

Android

Phiền bản : 1.1.50
Yêu cầu hề tống : Android 2.3+

Tải xuống


 

Google Play

Phiền bản : 1.1.50
Yêu cầu hề tống : Android 2.3+

Tải xuống


 

iPhone

Phiền bản : 1.2.2
Yêu cầu hề tống : iOS 8.0+

Tải xuống

Tải phiên bàn PC


 

Hệ thống Windows 64-bit

Phiền bản : 2.5.136
Yêu cầu hề tống : Hệ điều hành Windows 64-bit


Tải xuống


 

Hệ thống Windows 32-bit

Phiền bản : 2.5.136
Yêu cầu hề tống : Hệ điều hành Windows 32-bit


Tải xuống


 

Mac OS X

Phiền bản : 2.5.67
Yêu cầu hề tống : Mac OS X


Tải xuống