Dear ViViCall customers:   

Để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn, trang web chính thức đã được cập nhật vào ngày 11 tháng 5 năm 2018.

                                                                                                               ViViCall Group

                                                                              May 11, 2018