Bắt đầu Thử

Nguyên tác hoạt động!

Chạy bằng internet cao tốc(không phải đường dây điện thoại truyền thống), lời dụng kỹ thuật 3G/4G/WiFi kết nối với phần miềm ViViCall, hoặc lời dụng cửa ngõ âm thanh ViVicall kết nối với điện thoại phỏ thông hoặc hệ thống PBX, tiết kiệm chi phí điện thoại cho bạn, ViViCall sẽ cung cấp cho bạn nhiều sử dụng lừa chọn.

Hiểu thêm